Polityka prywatności

dla Klientów w tym Konsumentów

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE). Przepisy mają zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dn. 25.05.2018 r.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dotychczasowe prawodawstwo powstało przed stworzeniem nowych sposobów przetwarzania danych osobowych m.in. w sieci Internet, a RODO ma na celu prawne uregulowanie tych kwestii oraz wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.

Podmiotem niniejszej Polityki Prywatności są Klienci w tym Konsumenci ASSECURO Sp. z o.o. rozumieni jako:

„Klient” to każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa może być zawarta umowa sprzedaży bądź usługi.

„Konsument” – klient będący osobą fizyczną korzystająca z usług ASSECURO w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO) - KONTAKT
  Informujemy, że administratorem przekazanych nam danych osobowych jest ASSECURO Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, adres: Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079483, NIP 123-09-26-925, REGON: 017130100 o kapitale zakładowym w wysokości 1 232 000 PLN ; (dalej „My”)
  W sprawach związanych z pytaniami lub żądaniami dotyczących danych osobowych Klient może kontaktować się z ADO:
  • listownie, na adres: ASSECURO SP. z o.o. Administrator Danych Osobowych, Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska
  • mailowo, na adres: rodo@assecuro.pl

 2. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I ICH POCHODZENIE
  Przetwarzaniu podlegają dane osobowe Klienta, które zostały podane nam w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane podane:
  - w związku z zawieranymi umowami sprzedaży na nasze produkty i usługi;
  - występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem;
  - korespondując lub kontaktując się z nami;
  - występując o wystawienie faktury VAT bądź innych dokumentów;
  - zakładając konto w sklepie internetowym;
  - zapisując się na newsletter;
  - składając reklamację, lub odstępując od umowy.

  Przetwarzaniu podlega również: numer rachunku bankowego z którego dokonywana jest płatność lub na który dokonywany jest zwrot środków finansowych; a w przypadku wystawiania faktury VAT dodatkowo nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, nr NIP.

  Przetwarzaniu podlegają dane behawioralne Klienta , tzn. dane dotyczące zachowań, w tym: historia korespondencji i kontaktów z nami, dokonywanych transakcji, reklamacji oraz, aktywności na: naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszym profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
  Do danych tych zaliczamy: oglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie, lokalizacja, korespondencja, kontakty.

  Dane te możemy łączyć z innymi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

  Zbieraniu podlegać mogą również opinie wystawiane po zrealizowanych przez nas zamówieniach niezależnie od drogi ich złożenia (sklep internetowy, e-mail bezpośredni, informacja telefoniczna itd.).

  W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać dane takie jak: numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

 3. DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH, OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z ICH NIE UDZIELENIEM
  Dane osobowe Klienta są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
  1. podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty, dokonania wyceny, udzielenia informacji np. o cenie i dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
  2. zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
  3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.:
   1. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;
   2. obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
   3. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;
   4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  4. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
   1. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
   2. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania produktów – przypomnienia o przeglądach okresowych - przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z załączoną do produktu instrukcją użytkowania;
   3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym doskonalenia usług oraz race rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową;
   4. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
   5. wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
   6. w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
   7. ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

    Przetwarzać dane Klienta możemy także na podstawie:
    • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych – do czasu wycofania zgody,
    • a po wycofaniu zgody - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 c) RODO).

    W ramach przetwarzania danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH - PODPOWIERZANIE
  Dane Klienta możemy przekazać następującym odbiorcom:
  1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na rzecz Klienta;
  2. innym administratorom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
   1. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
   2. podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
   3. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
   4. podmiotom świadczącym nam usługi rachunkowe, podatkowe, prawne, doradcze, audytowe,
   5. agencjom reklamowym i internetowym kreującym nasz wizerunek, widoczność w sieci, lub organizacji naszych akcji marketingowych, w tym kampanii reklamowych;
   6. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi płatności w tym płatności on-line
   7. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie niezapłacenia za zakupione produkty, lub wykonane usługi w terminie lub innych należności na naszą rzecz

 5. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI 
  Przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie odrębnej zgody Klienta, możemy wykorzystywać dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania ofert specjalnych. Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny zachowań konsumenckich, w tym analizy i prognozy sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób klient korzysta z Internetu czy jakie produkty kupuje.

  Dokonujemy go w oparciu o dane, które zbieramy m.in. na podstawie:
  - używanych identyfikatorów internetowych
  - danych behawioralnych

  Dzięki temu możliwe jest dopasowanie naszej ofertę do potrzeb Klienta lub udzielenie korzyści, w tym rabatów dostosowanych do preferencji.
  Decyzje w tym zakresie podejmowane są automatycznie na podstawie określonych kryteriów.

 6. PRAWA KLIENTA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH
  Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. prawo usunięcia danych osobowych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Konsumenta;
  7. prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
   1. przetwarzania przez nas danych na potrzeby marketingowe przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać danych dla celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez nas danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Klienta.

    Swoje prawa wymienione w punkcie 6.I-VIII, Klient może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie nam pisemnego oświadczenia:
    • mailowo, na adres: rodo@assecuro.pl
    • listownie, na adres: ASSECURO SP. z o.o. Administrator Danych Osobowych, Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska.

    Mamy obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania.
    Informacja o której mowa powyżej udzielona będzie na piśmie:
    • listem poleconym na podany przez Klienta adres pocztowy;
    • drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail.

 7. PLIKI COOKIES (dotyczy www.assecuro.pl)
  Możemy używać plików cookies, kiedy Klient korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego www.assecuro.pl.

  Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką używanego komputera – Klient jest więc zatem anonimowy.

  Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika - jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy na karcie pamięć telefonu lub innego wykorzystywanego przez Klienta urządzenia. Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się komputera lub innego urządzenia użytkownika. Dostarczają one danych statystycznych o ruch i korzystaniu przez użytkownika z poszczególnych stron naszego serwisu.

  Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania wygody użytkownika oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

  Możemy przetwarzać dane Klientów zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  • identyfikacji Klienta jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, jej statusu;
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego;
  • obsługi konta w sklepie internetowym;
  • dostosowania zawartości naszych stron do indywidulanych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.

  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

  Użytkownik przeglądarki może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób Klient może np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

  Wyłączenie akceptowania plików cookies w przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich - może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.

 8. INFORMACJE DODATKOWE
  W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki Prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych Klienta można się z nami kontaktować:
  • listownie, na adres: ASSECURO SP. z o.o. Administrator Danych Osobowych, Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska
  • mailowo, na adres: rodo@assecuro.pl

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.assecuro.pl określa:
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO ASSECURO SP. Z O.O.

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Działu handlowego ASSECURO Sp. z o.o.:
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW DZIAŁU HANDLOWEGO ASSECURO Sp. z o.o.